Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

Občanské právo

 • sepis občanskoprávních smluv, jejich revize a připomínkování, vypracování dodatků
 • práva k nemovitostem
  • kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí
  • spoluvlastnické vztahy a jejich vypořádání
  • věcná břemena, předkupní práva a zástavní práva
  • nájemní smlouva a podnájemní smlouva k bytu či nebytovému prostoru, jejich revize a připomínkování
 • vymáhání pohledávek
  • návrh řešení věci s ohledem na úspěšnost a efektivnost případného soudního řešení
  • předžalobní jednání s protistranou, sepis uznání dluhu, dohod o narovnání a dalších forem dohod
  • zajištění pohledávek – směnky, zástavní práva, zajišťovací převod majetkového práva
  • vymáhání pohledávek soudní cestou
  • rozhodčí řízení
  • exekuční řízení
 • zastoupení dlužníků
  • návrh řešení věci s ohledem na existující závazek, jeho vymahatelnost a na finanční situaci dlužníka
  • předžalobní jednání s protistranou, sepis dohod o narovnání s návrhem splátkových kalendářů
  • zastoupení v rámci soudního, rozhodčího a exekučního řízení
 • postoupení pohledávek, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • zastupování v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • uplatnění náhrady škod, odpovědnosti za vady, bezdůvodného obohacení
 • vztahy plynoucí ze spotřebitelských smluv
 • věcná břemena (užívání nemovitosti, průchod přes pozemek, užití studny), zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo, právo zpětné koupě
 • žaloby na ochranu osobnosti
 • sepis žalob, návrhů, dohod a opravných prostředků